Back to News

Certificació BPLs

25 julio, 2019
Twitter Facebook Email

Els dies 27 i 28 de Febrer del 2019, es va dur a terme la inspecció de Bones Practiques de Laboratori (BPL), per membres del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, del Departament de Salut, òrgan de control d’aplicació de les bones pràctiques de laboratori, en matèria de medicaments i productes cosmètics, dins l’àmbit territorial de la Generalitat de Catalunya.