GLP inspection

On February 25th and 26TH 2020, Patconsult.LAB underwent a GLP inspection from the Pharmaceutical and Sanitary Products Control Unit (part of the Health Department’s Subdirectorate General of Health and Pharmaceutical Organization and Quality), which controls  good laboratory practice compliance in terms of pharmaceutical and cosmetic products within Generalitat de Catalunya territorial scope.

Digital histopathology system

At Patconsult.LAB we have implemented a digital histopathology system via a high-speed high-resolution slide scanner for studies processed at our laboratory. The high-resolution images obtained are used to evaluate the samples under study, and conduct histomorphometry, measurements, counts , and other analyses. Digital slides can be copied and shared so they can be used in […]

Certificació BPLs

Els dies 25, 26 de Febrer del 2020, es va dur a terme la inspecció de Bones Practiques de Laboratori (BPL), per membres del Servei de Control Farmacèutic i Productes Sanitaris de la Subdirecció General d’Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques, del Departament de Salut, òrgan de control d’aplicació de les bones pràctiques de laboratori, […]

Instal.lacions Patconsult.LAB

histology and histopathology services

Les obres per l’adequació de l’espai i la ubicació d’aquest laboratori de Patologia Experimental, es van dur a terme entre el 3 d’Octubre i el 28 de Desembre del 2018.

Constitució Patconsult.LAB. S.L.

histology and histopathology services

El 17 d’Octubre del 2018 es va constituir la Societat PATCONSULT.LAB. S.L. domicili a la Ronda de Can Fatjò 5D. Parc Tecnològic del Vallès. 08290-Cerdanyola del Vallès. Barcelona. Aquest laboratori de Patologia Experimental, te com a finalitat, el processat histològic de totes les mostres (òrgans i teixits) provinents d’estudis regulatoris i toxicitats, estudis d’eficàcia, anàlisis […]