histology and histopathology services

Constitució Patconsult.LAB. S.L.

El 17 d’Octubre del 2018 es va constituir la Societat PATCONSULT.LAB. S.L. domicili a la Ronda de Can Fatjò 5D. Parc Tecnològic del Vallès. 08290-Cerdanyola del Vallès. Barcelona.

Aquest laboratori de Patologia Experimental, te com a finalitat, el processat histològic de totes les mostres (òrgans i teixits) provinents d’estudis regulatoris i toxicitats, estudis d’eficàcia, anàlisis de models experimentals, estudis de biocompatibilitat etc…, sempre en l’entorn dels estudis preclinics. S’ofereix així mateix tot el suport en Histopatologia, avaluant mitjançant microscòpia òptica totes les mostres i editant els corresponents informes.

Related articles