histology and histopathology services

Instal.lacions Patconsult.LAB

Les obres per l’adequació de l’espai i la ubicació d’aquest laboratori de Patologia Experimental, es van dur a terme entre el 3 d’Octubre i el 28 de Desembre del 2018.

Related articles